Khoản vay đã được duyệt: 1742904

Điều Khoản Bảo Mật Vay Trực Tuyến

 1. Trình bày và quyền thông tin
  1. Chính sách bảo vệ dữ liệu này quy định việc truy cập và sử dụng và sự riêng tư của vay trực tuyến trên trang www.creditnice-vn.com (sau đây gọi là “Trang web”). TOV INTERNET FINANCE GROUP, được đăng ký tại Ukraine (Mã số công ty. 3168505016), Văn phòng được đăng ký: Kalinina 2a, Nemirov, Vinnitsya region, Ukraine., cung cấp cho người dùng (sau đây gọi là “Những người dùng” hoặc “Người dùng”) về dịch vụ Internet (sau đây gọi là “dịch vụ”) và nội dung (sau đây gọi là “nội dung”) được lưu trữ trên trang web. Truy cập vào trang web www.creditnice-vn.com đồng nghĩa với việc chấp nhận tất cả các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.
 2. Đề xuất
  1. Đọc và thực hiện theo các khuyến nghị sau về các khoản cho vay trực tuyến riêng tư tốt nhất mà bạn có thể nhận được:
   1. Trang web này không dành cho trẻ vị thành niên. Sự giám sát của cha mẹ nên có hiệu quả để ngăn chặn việc tiếp cận và kiểm soát trẻ vị thành niên trong việc sử dụng Internet và thông báo cho con bạn về khía cạnh an toàn này
   2. Đảm bảo rằng phần mềm chống vi rút của máy tính của bạn được cài đặt đúng và cập nhật, để đảm bảo rằng máy tính của bạn không có các phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp gây hại cho trình duyệt internet và máy tính bị đe dọa thông tin trên máy tính.
   3. Xem và đọc lại các bài viết Kiểm soát Lưu lượng OU có trên trang web
   4. Một số dịch vụ được cung cấp sẽ yêu cầu đăng ký của những người dùng trước, những người sử dụng trước phải được xoá, khi nhận các Điều khoản Bảo mật này.
 3. Xử lý dữ liệu cá nhân và mục đích xử lý nó
  1. Theo các quy định của Luật 15/ ngày 13 tháng 12 năm 1999, Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Đạo luật) và các nguyên tắc thực hiện chúng tôi thông báo bằng cách hoàn thành mẫu dữ liệu cá nhân của bạn về công ty mà sẽ được coi là tài liệu thuộc sở hữu của FOP Smirnov A, được đăng ký tại Ukraine (Mã số công ty. 3168505016), Văn phòng được đăng ký: Kalinina 2a, Nemirov, Vinnitsya region, Ukraine., sau đây được gọi là “CREDITNICE”.
   1. Xử lý dữ liệu cá nhân của CREDITNICE
    Dữ liệu cá nhân của bạn có c sử dụng cho các mục đích sau:
    (i) có mục đích sử dụng liên quan đến công ty CREDITNICE;
    (ii) Các bài học được sử dụng bởi người sử dụng dịch vụ;
    (iii) xác minh, duy trì và phát triển hệ thống và phân tích thống kê;
    (iv) bất kỳ quảng cáo, khuyến mại hoặc khuyến mại thương mại nào cho các sản phẩm hoặc dịch vụ do CREDITNICE cung cấp;
    (v) gửi phiếu khảo sát mà người sử dụng không bắt buộc phải trả lời. Cụ thể, dữ liệu cá nhân của bạn (tên, địa chỉ, email và điện thoại) sẽ được sử dụng để truyền cho bạn trên các sản phẩm có thể quan tâm. Gửi các bản tin và thông tin thương mại liên quan đến các dịch vụ viễn thông qua thư, điện thoại, email, SMS/MMS hoặc các phương tiện truyền thông khác thông qua các thiết bị điện tử và theo các điều khoản của luật bảo vệ dữ liệu ACT, Luật 34/ ngày 11 tháng 7 năm 2002 và Thương mại điện tử (LSSI) và Luật 9/ ngày 09 tháng 5 năm 2004 về Viễn thông (LGT).
   2. Việc cung cấp thông điệp truyền thông thương mại của bên thứ ba Bằng cách chấp nhận chính sách bảo mật này, người dùng thừa nhận rõ ràng rằng dữ liệu cá nhân của họ có thể được sử dụng để gửi thư, điện thoại, email, SMS/ MMS hoặc bằng các phương tiện truyền thông khác, thông tin thương mại hoặc thông tin liên quan đến kinh doanh của họ như sau:

    Tài chính: Cho vay bởi các tổ chức tài chính. Xin lưu ý rằng bất cứ lúc nào bạn có thể từ chối dữ liệu được xử lý bằng cách gửi tới email ifycredit@gmail.com hoặc sử dụng các phương tiện cụ thể để đạt được sự công nhận trong chính lĩnh vực thương mại.
   3. Phân phối dữ liệu
    Phân phối dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba: Dữ liệu của bạn có thể được gửi đến các công ty tài chính liên quan. Nó như là một nhiệm vụ gửi thư, điện thoại, email, SMS/ MMS hoặc bằng các phương tiện truyền thông điện tử khác của các nhà cung cấp thông tin thương mại có thể thú vị và luôn kết hợp với CREDITNICE trong cung cấp khả năng lưu trữ.
 4. Tính bắt buộc hoặc không bắt buộc của thông tin được cung cấp bởi người sử dụng như là một yếu tố quyết định tính chính xác của dữ liệu.
  1. Người sử dụng bảo đảm rằng các dữ liệu cá nhân cung cấp là đúng và có trách nhiệm giữ liên lạc với CREDITNICE, như bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bởi người sử dụng trong mọi trường hợp, sự thật là CREDITNICE hoàn toàn có quyền từ chối dịch vụ hoặc bất kỳ ai cung cấp dữ liệu sai lệch, mà không ảnh hưởng đến các hành động khác đã được pháp luật quy định.
 5. Quyền truy cập, chỉnh sửa, huỷ bỏ và phản đối.
  1. Xin lưu ý rằng bạn có thể sử dụng đúng quyền và truy cập vào các hạn chế truy cập, hủy bỏ có thể được thực hiện bằng cách gửi email tới ifycredit@gmail.com đính kèm một bản sao CMTNN của bạn.
 6. Bảo mật
  1. CREDITNICE duy trì mức độ an toàn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, phù hợp với Luật Dữ liệu và các tệp RLOPD chứa dữ liệu cá nhân và đã thiết lập tất cả các phương tiện kỹ thuật để giải quyết vấn đề để tránh mất mát, lạm dụng, thay đổi, truy cập chính thức và trộm cắp dữ liệu người dùng thông qua trang web, mà không nghi ngờ để nói với bạn rằng các bước trên internet không thể bị lỗi. CREDITNICE cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân trong hồ sơ theo đúng pháp luật và đảm bảo duy trì nghĩa vụ bảo mật.
 7. Hành vi trái phép
  1. Những người sử dụng CREDITNICE không đăng ký: (i) bao gồm hoặc khuyến khích vi phạm pháp luật, thô tục, khiêu dâm hoặc độc hại. (ii) thúc đẩy bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào (iii) gửi thư hàng loạt, email rác, liên lạc nhiều bên (iv) vi phạm quyền sở hữu của các công ty bên thứ ba. Người sử dụng đồng ý không sử dụng và thu thập dữ liệu từ các danh sách phân phối có thể truy cập thông qua các thông tin và dịch vụ có trên trang web cho các hoạt động khuyến mãi hoặc quảng cáo và gửi bất kỳ thông tin thương mại nào và thông qua sự hỗ trợ không được yêu cầu hoặc đã được phê duyệt trước đó với người sử dụng CT và / hoặc website.
 8. Thay đổi
  1. CREDITNICE bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật khi được cho là phù hợp và người sử dụng sẽ được thông báo. Tuy nhiên, hãy thường xuyên kiểm tra thông báo về quyền riêng tư này để đọc bản chính sách CREDITNICE mới nhất.
 9. Giải quyết tranh chấp
  1. Các đảng tranh chấp bỏ phiếu theo lựa chọn của họ, để giải quyết vấn đề bằng cách không sử dụng thẩm quyền khác, nhưng thông qua các tòa án pháp lý phù hợp với nơi ở tương ứng của họ.